کلمه جو
صفحه اصلی

واحد حجم

فرهنگ فارسی

واحدی که برای سنجش گنج یا حجم اجسام بکار میرود . واحد حجم در دستگاه م . ت . اس . و م . ک . اس . متر مکعب است و آن مکعبی است که ابعادش یک متر باشد .

لغت نامه دهخدا

واحد حجم. [ ح ِ دِ ح َ ] ( ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) واحدی که برای سنجش گنج یا حجم اجسام به کار میرود. واحد حجم در دستگاه.S.T.M و.S.K.M متر مکعب ( m3 ) است و آن مکعبی است که ابعادش ( طول و عرض و ارتفاع ) یک متر باشد. رجوع به مترمکعب شود. از اضعاف آن کیلومتر مکعب ( km3 ) است که برابر است با 10003 متر یاهزار میلیون متر مکعب. رجوع به کیلومتر مکعب شود.
واحد حجم در دستگاه.S.G.C سانتیمتر مکعب و آن حجم مکعبی است به ابعاد یک سانتیمتر. رجوع به سانتیمتر مکعب شود. اجزای واحد حجم سلسله متری با نشانه های بین المللی آنها عبارتند از :
1 - دسیمتر مکعب ( dm3 ) که برابر است با 11000 متر مکعب. رجوع به دسیمتر و دسیمتر مکعب شود.
2 - سانتیمتر مکعب ( cm3 ) که برابر است با11000000 مترمکعب. رجوع به سانتیمتر مکعب شود.
3 -میلیمتر مکعب ( mm3 ) که برابر است با11000000000 متر مکعب. رجوع به میلیمتر مکعب شود.
واحدهای حجم در ایران کنونی عبارتند از: همان واحدهای حجم دستگاه متری. واحد حجم در ایران قدیم ارش مکعب و پای مکعب بوده است.
واحدهای حجم در انگلستان عبارتند از:
1- یارد مکعب که برابر است با 27 پای مکعب و مساوی است با 0/7645 متر مکعب. 2- گالن که برابر است با 4/545963 متر مکعب. 3- واحدهای حجم سلسله متری.
واحدهای حجم در آمریکاعبارتند از:
1- واحدهای حجم سلسله متری. 2- گالن امریکایی که برابر است با 3/78543 متر مکعب.
واحدهای حجم در ترکیه عبارتند از:
1- واحدهای حجم سلسله متری. 2- مترو که برابر است با 11/33 متر مکعب. 3- کیلو که برابر است با 35/27 متر مکعب. 4- کیله که برابر است با 100 واحد حجم.
واحدهای حجم در روسیه عبارتند از:
1- واحدهای حجم سلسله متری. 2- پای مکعب که برابر است با 0/0283 متر مکعب. واحدهای حجم ژاپن عبارتنداز:
1- واحدهای حجم سلسله متری. 2- شاکو که برابر است با 0/01804متر مکعب. 3- ککو که برابر است با 180/39 متر مکعب.
واحدهای حجم در چین عبارتند از:
1- واحدهای حجم سلسله متری. 2- چی که برابر است با 11/1 متر مکعب. 3- پینگ که برابر است با 560 لیتر. 4- تو که برابر است با 1/11 متر مکعب.
واحدهای حجم در کلده و آشور عبارت بوده اند از:
1- لگ که برابر است با 0/546 متر مکعب. 2- کاب که برابر است با 2/187 متر مکعب. 3- کا که برابر است با 30/36 متر مکعب. 4- ایمر که برابر است با 393/83 متر مکعب.

واحد حجم . [ ح ِ دِ ح َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) واحدی که برای سنجش گنج یا حجم اجسام به کار میرود. واحد حجم در دستگاه .S.T.M و .S.K.M متر مکعب (m3) است و آن مکعبی است که ابعادش (طول و عرض و ارتفاع ) یک متر باشد. رجوع به مترمکعب شود. از اضعاف آن کیلومتر مکعب (km3) است که برابر است با 10003 متر یاهزار میلیون متر مکعب . رجوع به کیلومتر مکعب شود.
واحد حجم در دستگاه .S.G.C سانتیمتر مکعب و آن حجم مکعبی است به ابعاد یک سانتیمتر. رجوع به سانتیمتر مکعب شود. اجزای واحد حجم سلسله متری با نشانه های بین المللی آنها عبارتند از :
1 - دسیمتر مکعب (dm3) که برابر است با 11000 متر مکعب . رجوع به دسیمتر و دسیمتر مکعب شود.
2 - سانتیمتر مکعب (cm3) که برابر است با11000000 مترمکعب . رجوع به سانتیمتر مکعب شود.
3 -میلیمتر مکعب (mm3) که برابر است با11000000000 متر مکعب . رجوع به میلیمتر مکعب شود.
واحدهای حجم در ایران کنونی عبارتند از: همان واحدهای حجم دستگاه متری . واحد حجم در ایران قدیم ارش مکعب و پای مکعب بوده است .
واحدهای حجم در انگلستان عبارتند از:
1- یارد مکعب که برابر است با 27 پای مکعب و مساوی است با 0/7645 متر مکعب . 2- گالن که برابر است با 4/545963 متر مکعب . 3- واحدهای حجم سلسله ٔ متری .
واحدهای حجم در آمریکاعبارتند از:
1- واحدهای حجم سلسله ٔ متری . 2- گالن امریکایی که برابر است با 3/78543 متر مکعب .
واحدهای حجم در ترکیه عبارتند از:
1- واحدهای حجم سلسله ٔ متری . 2- مترو که برابر است با 11/33 متر مکعب . 3- کیلو که برابر است با 35/27 متر مکعب . 4- کیله که برابر است با 100 واحد حجم .
واحدهای حجم در روسیه عبارتند از:
1- واحدهای حجم سلسله متری . 2- پای مکعب که برابر است با 0/0283 متر مکعب . واحدهای حجم ژاپن عبارتنداز:
1- واحدهای حجم سلسله متری . 2- شاکو که برابر است با 0/01804متر مکعب . 3- ککو که برابر است با 180/39 متر مکعب .
واحدهای حجم در چین عبارتند از:
1- واحدهای حجم سلسله ٔ متری . 2- چی که برابر است با 11/1 متر مکعب . 3- پینگ که برابر است با 560 لیتر. 4- تو که برابر است با 1/11 متر مکعب .
واحدهای حجم در کلده و آشور عبارت بوده اند از:
1- لگ که برابر است با 0/546 متر مکعب . 2- کاب که برابر است با 2/187 متر مکعب . 3- کا که برابر است با 30/36 متر مکعب . 4- ایمر که برابر است با 393/83 متر مکعب .
واحدهای حجم در مصر قدیم عبارت بوده اند از:
1- هَن مقدس که برابراست با 4/522 متر مکعب . 2- ارش شاهی مکعب که برابر است با 144/704 متر مکعب .3- تاما که برابر است با72/352 متر مکعب .
واحدهای حجم در روم قدیم برای مایعات عبارت بوده اند از:
1- سیاتوس که برابر است با 0/046 متر مکعب . 2- همینا که برابر است با 0/274 متر مکعب . 3- کنژیوس که برابر است با 3/283 متر مکعب . 4- اورنا که برابر است با 13/132 متر مکعب . 5- آمفورا که برابر است با 26/2635 متر مکعب . 6- کولس که برابر با 525/27 متر مکعب . و این واحدها برای اجسام عبارت بوده اند از:
1- آستابولوم برابر با 0/068 متر مکعب . 2- همینا برابر با 0/274 متر مکعب . 3- مدیوس برابر با 8/754 متر مکعب واحدهای حجم در فرانسه ٔ قدیم عبارت بوده اند از:
1- پای مکعب که برابر است با 0/03428 متر مکعب . 2- تواز مکعب که برابر است با 8/4039 متر مکعب . 3- لیترن که برابر است با 0/813 متر مکعب . 4- بواسو پاریسی که برابر است با 13/01 متر مکعب . 5- استیه که برابر است با 12 بواسو. 6- مویی پاریسی که برابر است با 12 استیه .
واحدهای حجم در یونان قدیم برای مایعات عبارتند از:
1- سیاتس که برابر است با 0/046 مترمکعب . 2- کتیل که برابر است با 0/27 متر مکعب . 3- آمفورا که برابر است با 19/44 متر مکعب . 4- مترت که برابر است با 38/38 متر مکعب .
واحدهای حجم یهود در قدیم عبارتند از:
1- لگ که برابر است با 0/29 مترمکعب . 2- کاب که برابر است با 1/16 متر مکعب . 3- گمر که برابر است با 3/88 متر مکعب . 4- هَن که برابر است با 6/49 متر مکعب . 5- شومر که برابر است با 388/80 متر مکعب .کلمات دیگر: