کلمه جو
صفحه اصلی

ماج

فرهنگ فارسی

( اسم ) ماه قمر : چو تو شاه بنشست بر تخت عاج فروغ از تو گیرد همه مهر و ماج . ( شا . بخ ۱۴٠۷ : ۵ )
نام راوی رودکی شاعر نیز بوده است

فرهنگ معین

(اِ. ) ماه ، قمر، مج .

لغت نامه دهخدا

ماج. [ ماج ج ] ( ع ص ) آن که پیوسته از دهانش لعاب روان باشد از پیری و کلانسالی ، و حبس آن نتواند. ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ). آنکه آب از دهنش می رود از پیری. ( مهذب الاسماء ).
- احمق ماج ؛ مرد احمق و گولی که آب دهان وی روان باشد. ( ناظم الاطباء ).
|| ناقه کلان سال. ( منتهی الارب ).

ماج. ( اِ ) بمعنی ماه باشد، چه در فارسی جیم و ها بهم تبدیل می یابد، و عربان قمر خوانند. ( برهان ). بمعنی ماه است و در پارسی جیم با ها تبدیل می یابد چنانکه ناگاه را ناگاج گویند. ( آنندراج ) ( انجمن آرا ). ماه. ( غیاث ). لغتی است در ماه. ( حاشیه برهان چ معین ) :
چو تو شاه ننشست بر تخت عاج
فروغ از تو گیرد همه مهر و ماج.
فردوسی.
|| بمعنی راوی و روایت کننده هم هست. ( برهان ). بمعنی راوی مطلق آمده است. ( آنندراج ) ( انجمن آرا ) .

ماج. ( اِخ ) نام راوی رودکی شاعر بوده است. ( برهان ). نام راوی رودکی و آنرا مج نیز گویند. ( انجمن آرا ). و رجوع به مج شود.

مأج.[ م َءْ ] ( ع ص ) گول مضطرب خلقت. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ). احمق مضطرب خلقت. ( ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموارد ). || آب شور تلخ. || ( اِ ) پیکار و قتال. || پراکندگی و اضطراب. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموارد ).

ماج . (اِ) بمعنی ماه باشد، چه در فارسی جیم و ها بهم تبدیل می یابد، و عربان قمر خوانند. (برهان ). بمعنی ماه است و در پارسی جیم با ها تبدیل می یابد چنانکه ناگاه را ناگاج گویند. (آنندراج ) (انجمن آرا). ماه . (غیاث ). لغتی است در ماه . (حاشیه ٔ برهان چ معین ) :
چو تو شاه ننشست بر تخت عاج
فروغ از تو گیرد همه مهر و ماج .

فردوسی .


|| بمعنی راوی و روایت کننده هم هست . (برهان ). بمعنی راوی مطلق آمده است . (آنندراج ) (انجمن آرا) .

ماج . (اِخ ) نام راوی رودکی شاعر بوده است . (برهان ). نام راوی رودکی و آنرا مج نیز گویند. (انجمن آرا). و رجوع به مج شود.


ماج . [ ماج ج ] (ع ص ) آن که پیوسته از دهانش لعاب روان باشد از پیری و کلانسالی ، و حبس آن نتواند. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). آنکه آب از دهنش می رود از پیری . (مهذب الاسماء).
- احمق ماج ؛ مرد احمق و گولی که آب دهان وی روان باشد. (ناظم الاطباء).
|| ناقه ٔ کلان سال . (منتهی الارب ).


فرهنگ عمید

کسی که آب دهانش پیوسته روان باشد.
= ماه

ماه#NAME?


کسی که آب دهانش پیوسته روان باشد.


پیشنهاد کاربران

این واژه در منطقه بم و نرماشیر به معنی سگ ماده میباشد

راوی

Magdelina با تلفظ های ماگ دلینه و یا ماج دلینه در ایوان گلی های چهارگانه ( اناجیل اربعه ) نام زنی می باشد که که مرتکب عمل خطای زناشویی شده و توسط پاسداران قانون موسا یعنی فاریزیان و سادوسیان دستگیر و محکوم به سنگساری شده بود. که توسط ایسا مسیح از سنگ بار شدن رها می گردد و از آن پس پیرو مسیح می شود. همان زنی که اولین شاهد خالی بودن قبر و روئیت ایسای دوباره زنده شده در بیرون از قبر بوده است. پیشوند ماگ به معنی سفال می باشد و ماج به معنای ماه. پسوند دلینه ریشه در کلمه دل دارد.
دل او یا سفت و سخت به سان سفال و یا زیبا مثل ماه.


کلمات دیگر: