کلمه جو
صفحه اصلی

مادرخرج

فرهنگ فارسی

( اسم ) کسی که هم. مخارج گروهی را که جمعا بمسافرت یا گردش روند بعهده گیرد . و در پایان کار با افراد آن گروه تصفی. حساب کند .

فرهنگ معین

( ~. خَ ) (اِ. ) کسی که عهده دار هزینه های همگانی یک گروه است و مبلغ آن را در پایان روز یا مراسم میان افراد سرشکن و از آنان دریافت می کند.

لغت نامه دهخدا

مادرخرج. [ دَ خ َ ] ( اِ مرکب ) کسی که همه مخارج گروهی را که جمعاً به مسافرت یا گردش روند به عهده گیرد و در پایان کار با افراد آن گروه تصفیه حساب کند. ( فرهنگ فارسی معین ). گروهی که به گردش دستجمعی و مسافرت می روند و یک نفر را از میان خود مأمور می کنند که کلیه مخارج را بپردازد و پس از پایان کار سهم هریک را محاسبه و وصول کند، چنین کسی را مادرخرج نامند. ( فرهنگ لغات عامیانه جمال زاده ).

پیشنهاد کاربران

من ولی با این تفاوت که در آخر روز یا مراسم کسی سهم خودشو حساب نمیکنه


کلمات دیگر: