کلمه جو
صفحه اصلی

اتوبوس رانی

فارسی به انگلیسی

bus service

فرهنگ فارسی

۱ - راندن و بردن اتوبوس از جایی بجایی . ۲ - شغل آنکه اتوبوس میراند . یا شرکت اتوبوس رانی . ۱ - شرکت گروهی که اتوبوس رانی از جایی بجایی را بعهده دارند . ۲ - جای شرکت

فرهنگ معین

( ~. ) [ فر - فا. ] ۱ - (اِ. ) مؤسسه ای ک ه حمل و نقل مسافر به وسیلة مجموعه ای از اتوبوس ها در مسیر یا شبکه ای مشخص و معین را بر عهده دارد. ۲ - (حامص . ) راندن و بردن اتوبوس از جایی به جای دیگر. ۳ - شغل آن که اتوبوس می راند.


کلمات دیگر: