کلمه جو
صفحه اصلی

یاسمین غبغب

فرهنگ فارسی

با غبغب لطیف و سفید چون یاسمین

لغت نامه دهخدا

یاسمین غبغب. [ س َ غ َ غ َ ] ( ص مرکب ) با غبغب لطیف و سفید چون یاسمین :
می ستان از کف بتان چگل
لاله رخسار و یاسمین غبغب.
فرخی.


کلمات دیگر: