کلمه جو
صفحه اصلی

پایمزد


مترادف پایمزد : اجرت، حق القدم، حق العمل، مزد، مزدکار

فارسی به انگلیسی

fees, honorarium


gratuity


fees, honorarium, gratuity

مترادف و متضاد

اجرت، حق‌القدم، حق‌العمل، مزد، مزدکار


فرهنگ فارسی

پامزد، پارنج، پای رنج، مزدپزشک ، حق القدم
پای موزه ( اسم ) پا افزار پای افزار.

فرهنگ معین

(مُ ) (اِمر. ) نک پارنج .

لغت نامه دهخدا

پایمزد. [ م ُ ] ( اِ مرکب ) پارنج. پای رنج. حق القدم. پایگذار. جُعل. جعالة.جُعالة. ( زمخشری ). جعیلة. خرج. ( دهار ). مزد قاصد و مزد قدم رنجه کردن مهمان. ( رشیدی ). اجرتی که به قاصدان و پیادگان دهند. ( برهان ). مزدی که به پزشک برای عیادت و معالجه بیمار دهند: پس شمشیری بیرون آورد غلافش بزر اندر گرفته گفت بپایمزد تو شاید. ( مجمل التواریخ و القصص ). روزی به طلب وام داری رفته بود آن وام دار در خانه نبود چون او را ندید پای مزد طلب کرد زن وام دار گفت شوهرم حاضر نیست و من چیزی ندارم که ترا دهم. ( تذکرةالاولیاء عطار ). در ابتدا مال دار بود و ربا دادی و ببصره نشستی و هر روز بتقاضای معاملان خود شدی اگر سیمی نیافتی پای مزد طلب کردی و نفقه خود هر روز از آن ساختی. ( تذکرةالاولیاء عطار چ نیکلسن ص 49 ).
همه پایمزد غلامان تست
بمن بر از امروز فرمان تست.
جلالی.

فرهنگ عمید

پامزد#NAME?


= پامزد

پیشنهاد کاربران

معادل فرانسوی: کمیسیون!

معادل فرانسوی ویزیت هم هست!


کلمات دیگر: