کلمه جو
صفحه اصلی

پشت گرم


مترادف پشت گرم : متکی، مستظهر، معتمد

فارسی به انگلیسی

assured, trusting, secure


secure


assured, confident supported, secure, assured, trusting

مترادف و متضاد

متکی، مستظهر، معتمد


hopeful (صفت)
امیدوار، پشت گرم

sure (صفت)
قطعی، مسلم، محقق، مطمئن، خاطر جمع، پشت گرم، یقین، استوار، متقاعد، از روی یقین، راسخ یقینا

backed (صفت)
دارای پشت، پشتی دار، پشت گرم

فرهنگ فارسی

( صفت ) مستظهر معتمد متکی . یا پشت گرم بودن . مستظهر بودن متکی بودن .

لغت نامه دهخدا

پشت گرم. [ پ ُ گ َ ] ( ص مرکب ) مستظهر. معتمد. مُتکی : بدانکه منزلت تو نزد امیرالمؤمنین منزلت راست گوی امین است نه گمان زده تهمت ناک ، چرا که امر حکومت را بتو سپرده و پشت گرم شد بتو نه بر تو. ( تاریخ بیهقی چ ادیب ص 313 ).
- پشت کسی را گرم داشتن ؛ مدد کردن به وی. یاری و مددکاری کردن به او. امداد :
نه هم پشتی که پشتم گرم دارد.
نظامی.
- پشت گرم بودن ؛ مستظهر بودن :
فریب چون گل رعنا نمیخورم زنهار
در این چمن که مرا پشت از خزان گرم است.
سلیم ( از فرهنگ ضیاء ).


کلمات دیگر: