کلمه جو
صفحه اصلی

تامینات


مترادف تامینات : آگاهی

مترادف و متضاد

آگاهی


فرهنگ فارسی

شعبهای ازاداره شهربانی که اکنون آگاهی میگویند
( مصدر اسم ) جمع تامین یا ادار. تامینات . ادراه ایست در شهربانی که بتوسط ماموران خود تقصیرات قانونی را کشف میکنند ادار. آگاهی .

فرهنگ معین

( تأمینات ) (تَ ) [ ع . ] (اِ. ) جِ تأمین . شعبه ای در ادارة شهربانی در گذشته ، که امروزه به نام آگاهی معروف است .

لغت نامه دهخدا

تأمینات. [ ت َءْ ] ( ع اِ ) ج ِ تأمین. رجوع به تأمین شود. || نام اداره ای است در نظمیه که بتوسط اشخاص مخفی تقصیرات قانونی را کشف میکند... این لفظ در فارسی تازه پیداشده. ( فرهنگ نظام ). فرهنگستان ایران «آگاهی » را بجای این کلمه برگزیده است و مأمور تأمینات را کارآگاه می گویند. رجوع شود به واژه های نو که تا پایان سال 1319 هَ. ش. در فرهنگستان ایران پذیرفته شده است.

فرهنگ عمید

ادارۀ آگاهی.

پیشنهاد کاربران

ایمنی ؛ حفظ کردن؛ آسایش. ( برکات و تأمینات بر آن خانه ریزش خواهد نمود ولو من در نزد خدا ، قرب و منزلتی نداشتم . . . : کتاب سیاحت شرق )


کلمات دیگر: