کلمه جو
صفحه اصلی

بد عادت

فارسی به انگلیسی

having acquired a bad habit, spoiled


فرهنگ فارسی

( صفت ) آنکه عادت بد داشته باشد .

فرهنگ عمید

آن که به کاری یا چیزی بد، خو گرفته باشد.


کلمات دیگر: