کلمه جو
صفحه اصلی

قیافه شناس

فارسی به انگلیسی

physiognomist

فرهنگ فارسی

( صفت ) فراست شناس .

لغت نامه دهخدا

قیافه شناس. [ ف َ / ف ِ ش ِ] ( نف مرکب ) آنکه از ظواهر به بواطن پی برد. آنکه از صورت به سیرت راه یابد. رجوع به قیافه شناسی شود.

فرهنگ عمید

کسی که از مشاهدۀ صورت پی به سیرت مردم می برد.


کلمات دیگر: