کلمه جو
صفحه اصلی

محمود همت

فرهنگ فارسی

آنکه دارای همت سلطان محمود غزنوی باشد: محمود همتی تو وما مدح خوان تو شاید که جان عنصری اشعار خوان ماست . ( خاقانی )

لغت نامه دهخدا

محمودهمت. [ م َ هَِ م ْ م َ ] ( ص مرکب ) پسندیده همت. || آنکه دارای همتی چون همت محمود غزنوی باشد :
محمودهمتی تو و ما مدح خوان تو
شاید که جان عنصری اشعارخوان ماست.
خاقانی.


کلمات دیگر: