کلمه جو
صفحه اصلی

کج چشمی

فرهنگ فارسی

حالت کج چشم .کج بینی

لغت نامه دهخدا

کج چشمی. [ ک َ چ َ / چ ِ ] ( حامص مرکب ) حالت کج چشم. کج بینی. لوچی. احولی. ( ناظم الاطباء ). دوبینی.

جدول کلمات

اشزر


کلمات دیگر: