کلمه جو
صفحه اصلی

متوالیه

فرهنگ فارسی

( اسم ) مونث متوالی جمع : متوالیات .

لغت نامه دهخدا

( متوالیة ) متوالیة. [ م ُ ت َ ی َ ] ( ع ص ) مؤنث متوالی. ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا ). و رجوع به متوالی شود.

متوالیة. [ م ُ ت َ ی َ ] (ع ص ) مؤنث متوالی . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به متوالی شود.


فرهنگ عمید

= متوالی

متوالی#NAME?کلمات دیگر: