کلمه جو
صفحه اصلی

حق الثبت


برابر پارسی : نگارشانه

فارسی به انگلیسی

registration fees

فرهنگ فارسی

آنچه که بر ارباب محاضر و غیره پردازند برای ثبت ایقاعی یا عقدی و جز آن

لغت نامه دهخدا

حق الثبت. [ ح َق ْ قُث ْ ث َ ] ( ع اِ مرکب ) آنچه بر ارباب محاضرو غیره پردازند برای ثبت ایقاعی یا عقدی و جز آن.

فرهنگ فارسی ساره

نگارشانهکلمات دیگر: