کلمه جو
صفحه اصلی

تازه کند

فرهنگ فارسی

ده کوچکی است از دهستان سردرود بخش رزان شهرستان همدان .

لغت نامه دهخدا

تازه کند. [ زَ ک َ ] ( اِخ ) دهی جزء دهستان طارم علیای بخش سیردان شهرستان زنجان است که در 92هزارگزی شمال باختری سیردان و 9هزارگزی راه عمومی واقع است. کوهستانی و سردسیر است و 243 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی. آب آنجا از چشمه سار. محصول آنجا غلات ، لبنیات. شغل اهالی زراعت ، گله داری. صنایع دستی آن قالیچه ، جاجیم ، گلیم بافی. راه مالرو و صعب العبور دارد. ( از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2 ).

تازه کند. [ زَ ک َ ] ( اِخ ) دهی جزء دهستان زنجانرود بخش مرکزی شهرستان زنجان است که در 66هزارگزی شمال باختری زنجان ، کنار راه تبریز واقعاست. کوهستانی و سردسیر است و 234 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی. آب آن از زنجان رود. محصول آنجا غلات ، برنج.شغل اهالی زراعت ، گلیم و جاجیم بافی. کنار راه آهن زنجان - تبریز است. ( از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2 ).

تازه کند. [ زَ ک َ ] ( اِخ ) دهی جزء دهستان ایجرود بخش مرکزی شهرستان زنجان است که در 46هزارگزی جنوب باختری زنجان و یک هزارگزی راه عمومی واقع است. کوهستانی و سردسیر است و 45 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی. آب آن از رودخانه ینگی کند. محصول آنجا غلات ، سیب زمینی ، پیاز. شغل اهالی زراعت. راه نیمه شوسه دارد. ( از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2 ).

تازه کند. [ زَ ک َ ]( اِخ ) دهی از دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه است که در 85هزارگزی جنوب خاوری مراغه و 500گزی جنوب شوسه مراغه به میانه واقع است. جلگه و معتدل است و 885 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی. آب آن از رودخانه چکان. محصول غلات ، کشمش ، بادام ، نخود، کرچک ، زردآلو. شغل اهالی زراعت. صنایع دستی آن جاجیم بافی. راه ارابه رو دارد. در دو محل بفاصله یک هزارگزی بنام تازه کندبالا و تازه کند پائین مشهور است و سکنه تازه کند پائین 495 تن میباشد. ( از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4 ).

تازه کند. [ زَ ک َ ] ( اِخ ) دهی جزء دهستان خسروشاه بخش اسکوی شهرستان تبریز است که در 11هزارگزی شمال باختری بخش و 3هزارگزی شوسه تبریز - دهخوارقان واقع است. جلگه و معتدل است و 421 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی. آب آن از چشمه. محصول آن غلات ، حبوبات ، کشمش ، بادام ، زردآلو. شغل اهالی زراعت و گله داری. راه مالرو دارد. ( از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4 ).

تازه کند. [ زَ ک َ ] ( اِخ ) دهی از دهستان دیجوجین بخش مرکزی شهرستان اردبیل است که در 13هزارگزی شمال اردبیل و چهارهزارگزی شوسه مشگین - اردبیل واقع است. کوهستانی و معتدل است و 404 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی. آب آن از چشمه. محصول آن غلات ، حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله داری. راه مالرو دارد. ( از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4 ).

تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان دیزمار خاوری بخش ورزقان شهرستان اهر است که در 37500گزی شمال ورزقان و 36000گزی جاده ٔ ارابه رو تبریز به اهر واقع است . کوهستانی و معتدل است و 185 تن سکنه دارد، عیسوی ، کلدانی . آب آن از چشمه . محصول آن غلات و حبوبات و میوه ٔ جنگل . شغل اهالی زراعت و گله داری . صنایع دستی آن جاجیم بافی . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) (مشهور به تازه کند صارم السلطان ) دهی از دهستان کندوان بخش ترک شهرستان میانه است که در 6هزارگزی شمال بخش و 20هزارگزی شوسه ٔ میانه به تبریز واقع است . کوهستانی و معتدل است و 94تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی . آب آن از چشمه و کوه . محصول آن غلات و نخود و عدس . شغل اهالی زراعت و گله داری . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان آجرسو است که دربخش مرکزی شهرستان مراغه و 69هزارگزی جنوب خاوری مراغه و 40هزارگزی شمال خاوری شوسه ٔ صائین دژ به میاندوآب واقع است . کوهستانی و معتدل است و 131 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی . آب آن از چشمه سار. محصول آن غلات ، نخود، بزرک . شغل اهالی زراعت . صنایع دستی آن جاجیم بافی . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان ارس کنار بخش پلدشت شهرستان ماکو است که در 28500گزی شمال باختری پلدشت و 4500گزی خاور راه ارابه رو به آغ گل واقع است و جلگه و باطلاقی ، گرمسیر مالاریائی است و 90 تن سکنه دارد، سنی ، کردی . آب آن از قره سو. محصول آن غلات . شغل اهالی زراعت و گله داری ، جاجیم بافی . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان اوجان بخش بستان آباد شهرستان تبریز است که در 12هزارگزی جنوب بستان آباد و 5هزارگزی ارابه رو میانه و تبریز واقع است . جلگه و سردسیر است و 159 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی . آب آن از رود اوجان چای .محصول آنجا غلات ، حبوبات . شغل اهالی زراعت و گله داری . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان برادوست بخش صومای شهرستان ارومیه است که در 26500گزی جنوب خاوری هشتیان و 7هزارگزی شمال راه ارابه رو نازلو به سرو واقع است . دره ، سردسیر، سالم و 76 تن سکنه دارد، سنی ، کردی . آب آن از چشمه . محصول آن غلات ، توتون . شغل اهالی زراعت و گله داری . صنایع دستی جاجیم بافی . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان به به جیک بخش سیه چشمه ٔ شهرستان ماکو است که در 19500گزی خاور سیه چشمه و 1000گزی شمال شوسه ٔ سیه چشمه به قره ضیاءالدین واقع است . جلگه ، معتدل ، مالاریائی است و 28 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی . آب آن از چشمه . محصول آن غلات . شغل اهالی زراعت و گله داری . صنایع دستی جاجیم بافی . راه شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان چهاراویماق بخش قره آغاج شهرستان مراغه است که در 17500گزی شمال باختری قره آغاج و 9هزارگزی جنوب شوسه ٔ مراغه به میانه واقع است . کوهستانی و معتدل و مالاریائی است و 250 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی . آب آن از رودخانه ٔ آیدوغموش . محصول آن غلات ، نخود، بزرک . شغل اهالی زراعت . صنایع دستی آن جاجیم بافی . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ بخش سلدوز شهرستان ارومیه است که در 10500گزی شمال خاوری نقده و یکهزارگزی باختر شوسه ٔ نقده به ارومیه واقع است . کوهستانی معتدل مالاریائی است و 140 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی . آب آن از چشمه . محصول آن غلات ، چغندر، توتون ، حبوبات .شغل اهالی زراعت و گله داری . صنایع دستی جاجیم بافی . راه ارابه رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ بخش سلدوز شهرستان ارومیه است که در چهارده هزارگزی شمال خاوری نقده و 1000گزی جنوب شوسه ٔ نقده بمهاباد واقع است . جلگه و باطلاقی معتدل و مالاریائی است و 146 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی . آب آن از رودخانه ٔ گدار. محصول آن غلات ، برنج ، حبوبات ، چغندر، توتون . شغل اهالی زراعت و گله داری . صنایع دستی آن جاجیم بافی . راه ارابه رو. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان دیجوجین بخش مرکزی شهرستان اردبیل است که در 13هزارگزی شمال اردبیل و چهارهزارگزی شوسه ٔ مشگین - اردبیل واقع است . کوهستانی و معتدل است و 404 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی . آب آن از چشمه . محصول آن غلات ، حبوبات . شغل اهالی زراعت و گله داری . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان دیزجرود بخش عجب شیر شهرستان مراغه است که در 3هزارگزی شمال خاوری عجب شیر و در مسیر شوسه ٔ آذرشهر به مراغه واقع است . جلگه و معتدل و مالاریائی است و200 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی . آب آن از قلعه چای ، چاه و چشمه . محصول آن غلات و بادام . شغل اهالی زراعت وکاسبی . راه شوسه . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان دیگله ٔ بخش هوراند شهرستان اهر است که در 28هزارگزی جنوب هوراند در مسیر شوسه ٔ اهر -کلیبر واقع است . کوهستانی و معتدل است و 88 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی . آب آن از چشمه . محصول آن غلات . شغل اهالی زراعت و گله داری . صنایع دستی فرش و گلیم بافی . راه شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان شهرویران بخش حومه ٔ شهرستان مهاباد است که در 34هزارگزی شمال خاوری مهاباد و 8هزارگزی جنوب شوسه ٔ میاندوآب بمهاباد واقع است . جلگه ، معتدل و مالاریائی است و 56 تن سکنه دارد، سنی ، کردی . آب آن از چشمه . محصول آن غلات ، توتون . شغل اهالی زراعت و گله داری . صنایع دستی جاجیم بافی . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان صوفیان بخش شبستر شهرستان تبریز است که در 15هزارگزی جنوب خاوری بخش و 2هزارگزی شوسه ٔ و راه آهن تبریز و مرند واقع است وسردسیر است و 233 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی . آب آن از چشمه . محصول آن غلات ، نخود. شغل اهالی زراعت ، گله داری . راه ارابه رو. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان قلعه دره سی بخش حومه ٔ شهرستان ماکو است که در 11500گزی شمال باختری ماکو و 2500گزی شمال شوسه ٔ ماکو به بازرگان واقع است . جلگه و گرمسیر و مالاریائی است و 87 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی . آب آن از جویبار قره سو. محصول آن غلات ، حبوبات . شغل اهالی زراعت و گله داری . صنایع دستی جاجیم بافی . راه ارابه رو. از راه ارابه رو به سنگر میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان کاغذکنان بخش کاغذکنان شهرستان هروآباد است که در 9500گزی شمال آغ کند و 23هزارگزی جاده ٔ شوسه ٔ میانه - زنجان واقع است . کوهستانی و معتدل است و 49 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی . آب آن از چشمه . محصول آن غلات . شغل اهالی زراعت و گله داری . صنایع دستی جاجیم و گلیم بافی . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان مرگور بخش سلوانای شهرستان ارومیه است که در 27هزارگزی جنوب خاوری سلوانا و 1500گزی راه ارابه رو باوان به زیوه واقع است . دامنه ، سردسیر و سالم است و 45 تن سکنه دارد، سنی ، کردی . آب آن از چشمه . محصول آن غلات . شغل اهالی زراعت و گله داری . صنایع دستی جاجیم بافی . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان منجوان است که در بخش خداآفرین شهرستان تبریز و 37500گزی جنوب باختری خداآفرین و 31000گزی شوسه ٔ اهر- کلیبر واقع است . کوهستانی و معتدل است و 163 تن سکنه دارد، مسیحی ، کلدانی . آب آن از دو رشته چشمه . محصول آن غلات . شغل اهالی زراعت و گله داری . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان مهرانرود بخش بستان آباد شهرستان تبریز است که در 26هزارگزی شمال خاوری بستان آباد و 12هزارگزی شوسه ٔ اردبیل - بستان آباد واقع است . جلگه و سردسیر است و 324 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی . آب آن از رودخانه ٔ اوجان چای و محصول غلات . شغل اهالی زراعت و گله داری . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان مهرانرود بخش بستان آباد شهرستان تبریز است که در 27هزارگزی شمال باختری بستان آباد و 15هزارگزی شوسه ٔ تبریز - بستان آباد واقع است . جلگه و سردسیر است و 337 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی . آب آن از رودخانه . محصول آن غلات و یونجه . شغل اهالی زراعت و گله داری . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان میشه پاره ٔ بخش کلیبر شهرستان اهر است که در 17هزارگزی جنوب کلیبر و 6هزارگزی شوسه ٔ اهر - کلیبر واقع است . کوهستانی ، معتدل است و 25 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی . آب آن از رودخانه ٔ نوچه ده و چشمه . محصول آن غلات . شغل اهالی زراعت و گله داری . صنایع دستی فرش و گلیم بافی . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان نازلو است که در بخش حومه ٔ شهرستان ارومیه و 14هزارگزی شمال باختری ارومیه و 2500گزی باختر شوسه ٔ ارومیه بسلماس واقع است . جلگه و معتدل و مالاریائی است و 189 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی . آب آن از نازلوچای . محصول غلات ، توتون ، چغندر، حبوبات ، کشمش . شغل اهالی زراعت . صنایع دستی آن جوراب بافی . راه ارابه رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان یافت بخش هوراند شهرستان اهر است که در 13هزارگزی خاور هوراند و 33هزارگزی شوسه ٔ اهر - کلیبر واقع است . کوهستانی و گرمسیر و مالاریائی است و 30 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی . آب آن از رودخانه ٔ قره سو و چشمه . محصول آن غلات . شغل اهالی زراعت . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ بخش صومای شهرستان ارومیه است که در 17500گزی شمال هشتیان و 8هزارگزی باختر راه ارابه رو باژرگه به سلماس واقع است . دامنه و سردسیر و سالم است و 76 تن سکنه دارد، سنی ، کردی . آب آن از چشمه . محصول آن غلات . شغل اهالی زراعت و گله داری . صنایع دستی جوراب بافی . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی جزء حومه ٔ بخش زنوز شهرستان مرند است که در 12هزارگزی شمال باختر مرند و 2هزارگزی خطآهن جلفا - مرند واقع است . جلگه و معتدل است و 135 تن سکنه دارد. شیعه ، ترکی . آب آن از رودخانه . محصول آن غلات ، زردآلو، کشمش . شغل اهالی زراعت و گله داری . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان آتش بیک بخش سراسکند شهرستان تبریز است که در 20هزارگزی شمال باختری مرکز بخش و 10هزارگزی شوسه ٔ تبریز - میانه واقع است . کوهستانی و معتدل است و 148 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی . آب آن از چشمه . محصول آن غلات ، حبوبات ، پنبه . شغل اهالی زراعت و گله داری . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان ایجرود بخش مرکزی شهرستان زنجان است که در 46هزارگزی جنوب باختری زنجان و یک هزارگزی راه عمومی واقع است . کوهستانی و سردسیر است و 45 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی . آب آن از رودخانه ٔ ینگی کند. محصول آنجا غلات ، سیب زمینی ، پیاز. شغل اهالی زراعت . راه نیمه شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان خانمرود بخش هریس شهرستان اهر است که در 4500گزی جنوب هریس و 23500گزی شوسه ٔ تبریز - اهر واقع است . جلگه ، معتدل . 120 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی . آب آن از رودخانه و چشمه . محصول آن غلات ، حبوبات و سردرختی . شغل اهالی زراعت و گله داری . صنایع دستی آن فرش بافی . راه ارابه رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ )ده کوچکی است از دهستان سردرود بخش رزن شهرستان همدان که در هفت هزارگزی شمال باختری قصبه ٔ رزن و دوهزارگزی خاور راه فرعی رزن به دمق واقع است . دشت و سردسیر است و 150 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی . آب آن از قنات . محصول آن غلات ، لبنیات . شغل اهالی زراعت و گله داری . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان خسروشاه بخش اسکوی شهرستان تبریز است که در 11هزارگزی شمال باختری بخش و 3هزارگزی شوسه ٔ تبریز - دهخوارقان واقع است . جلگه و معتدل است و 421 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی . آب آن از چشمه . محصول آن غلات ، حبوبات ، کشمش ، بادام ، زردآلو. شغل اهالی زراعت و گله داری . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان رودقات بخش مرکزی شهرستان مرند است که در 40هزارگزی خاور مرند و 10هزارگزی شوسه ٔ اهر - تبریز واقع است . کوهستانی و سردسیر است و 115 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی . آب آن از چشمه . محصول آن غلات . شغل اهالی زراعت و گله داری . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان زنجانرود بخش مرکزی شهرستان زنجان است که در 66هزارگزی شمال باختری زنجان ، کنار راه تبریز واقعاست . کوهستانی و سردسیر است و 234 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی . آب آن از زنجان رود. محصول آنجا غلات ، برنج .شغل اهالی زراعت ، گلیم و جاجیم بافی . کنار راه آهن زنجان - تبریز است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان طارم علیای بخش سیردان شهرستان زنجان است که در 92هزارگزی شمال باختری سیردان و 9هزارگزی راه عمومی واقع است . کوهستانی و سردسیر است و 243 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی . آب آنجا از چشمه سار. محصول آنجا غلات ، لبنیات . شغل اهالی زراعت ، گله داری . صنایع دستی آن قالیچه ، جاجیم ، گلیم بافی . راه مالرو و صعب العبور دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان علمدار گرگر بخش جلفای شهرستان مرند است که در 48000گزی شمال باختری مرند و 7000گزی خطآهن جلفا - تبریز و 3000گزی شوسه ٔ خوی جلفا واقع است . کوهستانی و معتدل است و135 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی . آب آن از چشمه و قنات . محصول آن غلات ، پنبه . شغل اهالی زراعت و گله داری . راه ارابه رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ] (اِخ )دهی جزء دهستان دودانگه ٔ بخش هوراند شهرستان اهر است که در 4هزارگزی باختری هوراند و 20هزارگزی شوسه ٔ اهر - کلیبر واقع است . کوهستانی و معتدل است و 161 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی . آب آن از چشمه . محصول آن غلات . شغل اهالی زراعت و گله داری . صنایع دستی جاجیم بافی . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ](اِخ ) دهی از دهستان آغمیون بخش مرکزی شهرستان سراب است که در 20هزارگزی شمال خاوری سراب و نه هزارگزی شوسه ٔ سراب - اردبیل واقع است . جلگه و معتدل است و 229 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی . آب آن از رودخانه و قنات . محصول آن غلات ، حبوبات . شغل اهالی زراعت و گله داری . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ ](اِخ ) دهی از دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه است که در 85هزارگزی جنوب خاوری مراغه و 500گزی جنوب شوسه ٔ مراغه به میانه واقع است . جلگه و معتدل است و 885 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی . آب آن از رودخانه ٔ چکان . محصول غلات ، کشمش ، بادام ، نخود، کرچک ، زردآلو. شغل اهالی زراعت . صنایع دستی آن جاجیم بافی . راه ارابه رو دارد. در دو محل بفاصله ٔ یک هزارگزی بنام تازه کندبالا و تازه کند پائین مشهور است و سکنه ٔ تازه کند پائین 495 تن میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


تازه کند. [ زَ ک َ] (اِخ ) دهی از دهستان ارشق بخش مرکزی شهرستان مشکین شهر است که در 47هزارگزی شمال خاوری مشکین شهر و 9هزارگزی شوسه ٔ گرمی - اردبیل واقع است . کوهستانی و معتدل است و 87 تن سکنه دارد، شیعه ، ترکی . آب آن از چشمه . محصول آن غلات ، حبوبات . شغل اهالی زراعت و گله داری . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


دانشنامه عمومی

تازه کند ممکن است به یکی از موارد زیر اطلاق شود:
تازه کند (ارومیه) یکی از روستاهای شهرستان ارومیه
تازه کند (چله خانه) یکی از روستاهای شهرستان شبستر
تازه کند (تبریز) یکی از روستاهای شهرستان تبریز
تازه کند (پلدشت) یکی از روستاهای شهرستان پلدشت
تازه کند (شوط) یکی از روستاهای شهرستان شوط
تازه کند (نازلو) یکی از روستاهای شهرستان ارومیه
تازه کند (صائین) یکی از روستاهای شهرستان سراب
تازه کند (حومه) یکی از روستاهای شهرستان سراب
تازه کند (هریس) یکی از روستاهای شهرستان هریس
تازه کند (مراغه) یکی از روستاهای شهرستان مراغه
تازه کند (جلفا) یکی از روستاهای شهرستان جلفا
تازه کند (رودقات) یکی از روستاهای شهرستان شبستر
تازه کند (مهران رود مرکزی) یکی از روستاهای شهرستان بستان آباد
تازه کند (اوجان شرقی) یکی از روستاهای شهرستان بستان آباد
تازه کند (عباس غربی) یکی از روستاهای شهرستان بستان آباد
تازه کند (ایجرود)
تازه کند (پلدشت)
تازه کند (زنجان)
تازه کند (شوط)
تازه کند (مشگین شهر)
تازه کند (نازلو)
تازه کند چناق
تازه کند لنگان
تازه کند قره بلاغ
تازه کند حاجی خان


کلمات دیگر: