کلمه جو
صفحه اصلی

سک المسک

فرهنگ فارسی

مرکبی است از مازو و فاغره و فلیخه و بسباسه و صندل مقاصری و سنبل الطیب و عسل .

لغت نامه دهخدا

سک المسک. [ س ُک ْ کُل ْ م ِ ] ( ع اِ مرکب ) مرکبی است از مازو و فاغره و فلیخه و بسباسه و صندل مقاصری و سنبل الطیب و عسل. ( الفاظ الادویه ). رجوع به تحفه حکیم مؤمن و اختیارات بدیعی شود.


کلمات دیگر: