کلمه جو
صفحه اصلی

تضییقات

فرهنگ فارسی

( مصدر اسم ) جمع تضییق

لغت نامه دهخدا

تضییقات. [ ت َض ْ ] ( ع اِ ) ج ِ تضییق. درفارسی امروزین سخت گیری ها. ( یادداشت مرحوم دهخدا ).


کلمات دیگر: