کلمه جو
صفحه اصلی

اسرحدون

فرهنگ فارسی

( آسر حدون ) پادشاه آشور ( ۶۶۹ - ۶۸٠ ق . م . ) آشور در زمان وی بمنتهی درجه قدرت رسید و آشوریان مصر را گرفته ولایات آنرا غارت کردند و شاهزاده خانمهای مصری را باسارت بردند . همه سر زمینهای آسیای غربی بجر ایلام - تابع و دستنشانده آشور گردید

لغت نامه دهخدا

اسرحدون. [ اَس ْ س َ ح َ ] ( اِخ ) ( مظفر ) پسر و جانشین صنخریب ( سناخریب )، شهریار آشور از سنه 680 تا 661 ق. م. ( قاموس کتاب مقدس ). رجوع به اسارهادن شود.

دانشنامه عمومی

اسرحدّون یا آسرحدّون (ریخت یونانی و توراتی:Esarhaddon یا Asarxaddon؛ به اکدی:Aššur-aha-iddina، معنا: آشور برادری به من داده است.) شاه آشور در بین سال های ۶۸۰ تا ۶۶۹ پیش از میلاد بود. او کوچک ترین پسر سناخریب پادشاه آشور و همسر دوم آرامی اش شهبانو نقیعه و پدر آشوربانیپال بود. وی پس از کشتن دو برادرش در نینوا شاه شد که این واقعه باعث شد تا امپراتوری آشور به جنگ داخلی و هرج و مرج فرورود.
کیمریان
اسکیت ها
ماننائیان
مادها
اسرحدون در میان پسران سناخریب، هواخواه دستهٔ کاهنان و بازرگانان بود. پدرش وی را نامزد پادشاهی پس از خود نمود، ولی برادرانش کوشیدند وی را بی اعتبار کنند. پس پدرش او را به جایی در جنوب ترکیه کنونی راند ولی جایگاه جانشینیش را از او نستاند. سنخریب در ژانویه ۶۸۱ (پیش از میلاد) کشته شد و می نماید که اسرحدون در مرگ پدر نقشی داشته است. پس از مرگ پدر اسرحدون به نینوا پایتخت آشور بازگشت. او در جنگ با برادران هماوردش در شش هفته پیروز شد و در بهار همان سال به پادشاهی دست یافت. برادرانش گریختند و پیروان آنها از دم تیغ اسرحدون گذشتند.
بنا به روایت تاریخ بابلی، کیمریان در سال - ۶۷۹ تا ۶۷۸ پ.م. - وارد خاک آشور شدند ولی تئوشپا پادشاه کیمریان مغلوب اسرحدون پادشاه آشور گشت و این شکست در آسیای صغیر به وی وارد آمد. «اخبار اسرحدون» که به زبان بابلی می باشد محل پیکار را کوشخنو می نامد ولی «سالنامه های» اسرحدون محل پیکار را در خوبوشنو نام می برند. محل اولی بالکل مجهول است اصطلاح دوم با خوبیش نا که در کاپادوکیه بوده یا خوبوشکیه واقع در جنوب دریاچه وان مقایسه شده.
پس از این شکست و در همان سال به کیمریانی برخورد می کنیم که در لشکر آشور به عنوان سپاهی مزدور خدمت می کنند. در حدود سال های - ۶۷۶ تا ۶۷۴ پ.م. - بنا به مدارک باستانی که به مدد منابع اورارتویی مکشوف گردیده، کیمریان دولت فریجیه را که در مرکز آسیای صغیر قرار داشت تارومار کردند.

دانشنامه آزاد فارسی


اسرحدون ( ـ۶۶۹ق م) (Esarhaddon) پادشاه آشور که از ۶۸۰ق م جانشین پدرش، سناخریب، شد. او در سال ۶۷۱ پ م موفق به فتح مصر شد.


کلمات دیگر: