کلمه جو
صفحه اصلی

غرامت زده

فرهنگ فارسی

( صفت ) آنکه غرامت کشیده تاوان زده .

لغت نامه دهخدا

غرامت زده. [ غ َ م َ زَ دَ / دِ ] ( ن مف مرکب ) کسی که غرامت کشد. تاوان زده. تاوان کشیده.

پیشنهاد کاربران

پشیمان


کلمات دیگر: