کلمه جو
صفحه اصلی

چهره پردازی


مترادف چهره پردازی : نقاشی، صورتگری، صورت سازی، چهره سازی، نگارگری، طراحی، چهره نگاری، وصف، توصیف

فرهنگ فارسی

۱ - صورتسازی . ۲ - نقاشی .

هر تغییری که با استفاده از مواد آرایشی در چهره یا پیکر بازیگر نمایش یا فیلم ایجاد شود


لغت نامه دهخدا

چهره پردازی. [ چ ِ رَ / رِ پ َ ] ( حامص مرکب ) عمل چهره پرداز. رخسازی. صورت سازی. ساختن و پرداختن چهره اشخاص و چیزها. مصوری. صورتگری. نقاشی.

فرهنگستان زبان و ادب

{make-up, grimage (fr. )} [سینما و تلویزیون] هر تغییری که با استفاده از مواد آرایشی در چهره یا پیکر بازیگر نمایش یا فیلم ایجاد شود

پیشنهاد کاربران

گریم

پیرایش . . گریم . .


کلمات دیگر: