کلمه جو
صفحه اصلی

انفضام

فرهنگ معین

(اِ فِ ) [ ع . ] (مص ل . ) ترک خوردن ، شکسته شدن .


کلمات دیگر: