کلمه جو
صفحه اصلی

خط شعاعی

فرهنگ فارسی

هر گاه از یک نقطه خطوطی باطراف رسم کنیم شکل حاصل دسته خطوط شعاعی و هر یک از خطوط را خط شعاعی گویند .

لغت نامه دهخدا

خط شعاعی. [ خ َطْ طِ ش ُ ] ( ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) هرگاه از نقطه ( خواه در فضا و خواه در صفحه ) خطوطی به اطراف رسم کنیم شکل حاصل دسته خطوط شعاعی و هریک خطوط را خط شعاعی گویند ( اصطلاح است در هندسه ).


کلمات دیگر: