کلمه جو
صفحه اصلی

تریاک کاری

فرهنگ فارسی

کشت خشخاش برای تریاک .

لغت نامه دهخدا

تریاک کاری. [ ت َ / ت ِرْ ] ( حامص مرکب ) کشت خشخاش برای تریاک. ( یادداشت بخط مرحوم دهخدا ).


کلمات دیگر: