کلمه جو
صفحه اصلی

بدخ

فرهنگ فارسی

بزرگ مرتبه گردیدن با گردن کشی کردن .

لغت نامه دهخدا

بدخ. [ ب َ دَ ] ( ع مص ) بزرگ مرتبه گردیدن. ( ناظم الاطباء ). عظیم الشأن شدن. ( از قاموس بنقل ذیل اقرب الموارد ). بداخة. ( ذیل اقرب الموارد ) ( ناظم الاطباء ) ( ناظم الاطباء ). بَدْخ. ( ناظم الاطباء ) . || گردن کشی کردن. ( تاج المصادر بیهقی ) ( المصادر زوزنی ).


کلمات دیگر: