کلمه جو
صفحه اصلی

دشوار شکن

فرهنگ فارسی

دشوار شکننده .

لغت نامه دهخدا

دشوارشکن. [ دُش ْ وا ش ِ ک َ ] ( نف مرکب ) دشوار شکننده. دشخوار شکن. عسر الرض. ( یادداشت مرحوم دهخدا ).


کلمات دیگر: