کلمه جو
صفحه اصلی

سماکچه

فرهنگ معین

(سَ چَ یا چِ ) (اِ. ) سینه بند زنان .

لغت نامه دهخدا

سماکچه. [ س َ چ َ /چ ِ ] ( اِ ) سینه بند زنان. ( برهان ) ( آنندراج ). رجوع به ساماکچه ، ساماخچه ، شاماکچه ، سماخچه و سماچه شود.

فرهنگ عمید

= ساماکچه

ساماکچه#NAME?کلمات دیگر: