کلمه جو
صفحه اصلی

اصف جور

فرهنگ فارسی

ترکی نام سردار سپاه خلیفه در جنگ با زنگیان در خوزستان و اهواز بسال ۲۵۷ ه. شاید معرب اسب گور باشد .

لغت نامه دهخدا

اصف جور. [ ] ( اِخ ) ترکی ، نام سردار سپاه خلیفه در جنگ با زنگیان در خوزستان و اهواز بسال 257 هَ. ق. شاید معرب اسب گور باشد.


کلمات دیگر: