کلمه جو
صفحه اصلی

اصطرلاب مسرطن

فرهنگ فارسی

یکی از اقسام اصطرلاب است

لغت نامه دهخدا

اصطرلاب مسرطن. [ اُ طُ ب ِ م ُس َ طَ ] ( ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) یکی از اقسام اصطرلاب است. ( از مفاتیح خوارزمی ). و رجوع به اسطرلاب شود.


کلمات دیگر: