کلمه جو
صفحه اصلی

باران خواستن

فرهنگ فارسی

( مصدر ) طلب باران کردن استسقا.

لغت نامه دهخدا

باران خواستن. [ خوا / خا ت َ ] ( مص مرکب )طلب باران کردن. استسقاء. استمطار. ( منتهی الارب ).


کلمات دیگر: