کلمه جو
صفحه اصلی

تبر اخشیدی

فرهنگ فارسی

یکی از امرائ متنفذ سلسله اخشیدان که در زمان کافور بوده است با ممالیک کافوری مقابله کرد و مغلوب شد و او را بمصر بردند و بزندان افکندند و بعد خود را مجروح ساخت و بالاخره در تاریخ ۳۳٠ درگذشت .

لغت نامه دهخدا

تبر اخشیدی. [ ت ِ اِ ] ( اِخ ) یکی از امراء متنفذ سلسله اِخشیدان که در زمان «کافور» بوده است ، با ممالیک کافوری مقابله کرد و مغلوب شد و گریخت و بعد گرفتار شد و او را بمصر بردند و بزندان افکندند و بعد خود را مجروح ساخت و بالاخره در تاریخ 330 هَ. ق. درگذشت.مسجد تبر در خارج قاهره بنام وی منسوب است ، و بغلط آن را مسجد تبن نامیده اند. ( از قاموس الاعلام ترکی ).


کلمات دیگر: