کلمه جو
صفحه اصلی

تبرک اسیا

فرهنگ فارسی

( تبرک آسیا ) ابزاری که بدان سنگ آسیا را تیز میکنند . آلتی آهنی که بدان سنگ آسیا را اصلاح کنند .

لغت نامه دهخدا

( تبرک آسیا ) تبرک آسیا. [ ت َ ب َ رَ ک ِ ] ( ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) ابزاری که بدان سنگ آسیا را تیز میکنند. ( ناظم الاطباء ). آلتی آهنی که بدان سنگ آسیا را اصلاح کنند. ( لسان العجم شعوری ج 1 ورق 271 الف ). رجوع به تبره شود.


کلمات دیگر: