کلمه جو
صفحه اصلی

باریک گردیدن

فرهنگ فارسی

باریک شدن نرم شدن

لغت نامه دهخدا

باریک گردیدن. [ گ َ دی دَ ] ( مص مرکب ) باریک شدن. خرد شدن. نرم شدن. و رجوع به باریک شدن شود.


کلمات دیگر: