کلمه جو
صفحه اصلی

فلفلمویه

فرهنگ فارسی

پلپل مویه:درختچه ای است بالارونده که بدرختان مجاورخورمیپیچد، گلهایش خوشهای، میوه اش شبیه به فلفل سیاه وبیضوی شکل ومعطر
( اسم ) درختچه ایست از تیره کبابه ها که شباهت کاملی به گیاه تملول دارد و برخی آن را یکی از گونه های تملول به شمار می آورند . گیاهی است بالا رونده که به درختان مجاور خود متکی می شود گلهایش به شکل سنبله های چسبیده به هم است و میوه اش بیضوی شکل و ریز و بسیار معطر و سته است . شکل ظاهری میوه اش مثل میوه فلفل سیاه است ولی برخلاف سیاه کروی نیست بلکه بیضوی است و از این جهت میوه های این گیاه را فلفل دراز نیز گویند این گیاه خاص هندوستان و جزایر سند است و از آن مانند تملول استفاده دارویی به عمل میاید دار فلفل عرق الذهب فلفل دراز پیپل پیپلی فلفل مویه درخت فلفل مویه فلفل مور فلفلمونیه درخت پیلامور بیبر آغاجی پلپلمویه . توضیح برخی از کتب فلفلمویه را بیخ درخت کبابه ذکر کرده اند در حالی که کبابه گیاه دیگری غیر از فلفلمویه است.

فرهنگ معین

(فِ فِ یَ یا یِ ) (اِ. ) درختچه ای است از تیرة کبابه ها که شباهت کاملی به گیاه تملول دارد. گیاهی است بالا رونده که به درختان مجاور خود متکی می شود. گل هایش به شکل سنبله های چسبیده به هم است و میوه اش بیضوی شکل و ریز و بسیار معطر است . این گیاه خاص هندوستان

(فِ فِ یَ یا یِ) (اِ.) درختچه ای است از تیرة کبابه ها که شباهت کاملی به گیاه تملول دارد. گیاهی است بالا رونده که به درختان مجاور خود متکی می شود. گل هایش به شکل سنبله های چسبیده به هم است و میوه اش بیضوی شکل و ریز و بسیار معطر است . این گیاه خاص هندوستان و جزایر اقیانوسیه و جزایر سند است و از آن مانند تملول استفادة دارویی به عمل می آید؛ دار فلفل ، عرق الذهب ، فلفل دراز، پیپل ،پیپلی ، فلفل مونیه ، درخت فلفل مویه ، فلفل مور، فلفلمونیه ، درخت پیپلامور، بیبرآغاجی ، پلپلمونیه نیز گویند.


لغت نامه دهخدا

فلفلمویه. [ ف ِ ف ِ ی َ / ی ِ ] ( اِ مرکب ) درختچه ای است از تیره کبابه ها که شباهت کاملی به گیاه تملول دارد، و برخی آن را یکی از گونه های تملول به شمار می آورند. گیاهی است بالارونده که به درختان مجاور خود متکی می شود. گلهایش به شکل سنبله های چسبیده بهم است و میوه اش بیضوی شکل و ریز و بسیار معطر و سته است. شکل ظاهری میوه اش مانند میوه فلفل سیاه است ولی برخلاف فلفل سیاه کروی نیست بلکه بیضوی است ، و از این جهت میوه های این گیاه را فلفل دراز نیز گویند. این گیاه خاص هندوستان و جزایر اقیانوسیه و جزایر سند است و از آن مانند تملول استفاده دارویی به عمل می آید. دارفلفل ، عرق الذهب ، فلفل دراز، پیپل ، پیپلی ،فلفل مویه ، درخت فلفل مویه ، فلفل مور، فلفلمونیه ، درخت پیپلامور، بیبرآغاجی ، پلپلمویه. برخی از کتب فلفلمویه را بیخ درخت کبابه ذکر کرده اند درحالیکه کبابه گیاه دیگری غیر از فلفلمویه است. ( فرهنگ فارسی معین ).

فرهنگ عمید

درختچه ای بالارونده با گل های خوشه ای و میوه ای شبیه فلفل که بیشتر در هند می روید، فلفل دراز، دارفلفل.


کلمات دیگر: