کلمه جو
صفحه اصلی

شکم پایان

مترادف و متضاد

gastropod (اسم)
شکم پاوران، شکم پایان

فرهنگ فارسی

حیوانات بطنی رجلی جمع شکم پای .
جمع شکمپای رده ای از نرم تنان که داری سر مشخص و در قسمن شکم دارای ماهبچه هایی هستند که بر روی آن میخزند . صدف این نرم تنان یک پارچه و مار پیچی است . نمونه این حیوانات حلزون است حیوانات بطنی رجلی .

فرهنگ معین

(ش کَ ) (اِمر. ) جانورانی که روی ماهیچه های شکم خود می خزندو راه می روند.

لغت نامه دهخدا

شکم پایان. [ ش ِ ک َ ] ( اِ مرکب ) حیوانات بطنی رجلی. ( لغات فرهنگستان ). شکم پاییان. ج ِ شکمپای. ( اصطلاح جانورشناسی )رده ای از نرم تنان که دارای سرمشخص و در قسمت شکم دارای ماهیچه ای هستند که بر روی آن می خزند. صدف این نرمتنان یک پارچه و مارپیچی است. نمونه این حیوانات حلزون است ؛ حیوانات بطنی رجلی. ( فرهنگ فارسی معین ).

فرهنگ عمید

جانورانی که بر روی ماهیچه های شکم خود می خزند.

دانشنامه عمومی

آغازشکم پایانراست شکم پایان
شکم پایان (Gastropoda) یکی از رده های جانوری از شاخهٔ نرم تنان هستند. ردهٔ شکم پایان، پس از حشرات، از نظر تنوع بزرگ ترین ردهٔ جانوری است.حلزونها، لیسه ها، حلزون های زمین، انواع صدف های دریایی، و خاره چسبها از جانوران شناخته شده تر در ردهٔ شکم پایان هستند. جنس های نام برده هر یک هزاران گونه خاک زی و آب زی دارند.
تاریخ سنگواره ایِ شکم پایان به کامبرین پسین می رسد. در ردهٔ شکم پایان ۶۱۱ خانواده وجود دارد که ۲۰۲ خانواده منقرض شده و تنها از طریق بازمانده های سنگواره ها شناخته شده اند. امروزه بینللپتب ۶۰هزار تا ۸۰هزار گونه حلزون و لیسهٔ زنده شناسایی شده اند.کالبدشناسی، رفتار، تغذیه، و تولید مثل شکم پایان، از گروه تا گروه، تفاوت های زیادی دارد و عمومیت دادن برخی ویژگی ها به همهٔ آن ها مقداری دشوار است.
جانوران شکم پا به طورکلی در زیرِ تن خود دارای ماهیچههای دراز و نیرومندی هستند که به کمک آن ها به آرامی جابجا می شوند.صدف شکم پایان، مانند دیگر نرم تنان، دارای یک پوشش نازک پروتئینی و آلی در بیرون است که در زیر آن لایهٔ ستبری از کربنات کلسیم در شبکه ای نازک از پروتئین ها جا دارد.


کلمات دیگر: