کلمه جو
صفحه اصلی

مجاهر

فرهنگ معین

(مُ هِ ) [ ع . ] (اِفا. ) ۱ - با کسی روبه رو جنگ کننده . ۲ - دشمنی کننده . ۳ - دشنام دهنده . ۴ - آواز بلند کننده . ۵ - آشکار کننده ، ج . مجاهرین .


کلمات دیگر: