کلمه جو
صفحه اصلی

محارست


مترادف محارست : پاسداری، حراست، حفظ، محافظت، مراقبت، مواظبت، نگهبانی، نگهداری

مترادف و متضاد

پاسداری، حراست، حفظ، محافظت، مراقبت، مواظبت، نگهبانی، نگهداری


فرهنگ فارسی

۱ - ( مصدر ) نگاهبانی کردن پاسبانی کردن . ۲ - ( اسم ) نگاهبانی .

فرهنگ معین

(مُ رَ سَ ) [ ع . محارسة ] (مص م . ) نگاهبانی کردن ، پاسبانی کردن .

لغت نامه دهخدا

محارست. [ م ُ رَ س َ ] ( ع اِمص ) نگهبانی. محافظت و حراست. ( ناظم الاطباء ).
- محارست کردن ؛ پاس داشتن. ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا ) : ملک قناعت را محارست کنی . ( گلستان ).
|| گوش داشتن. ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا ).

پیشنهاد کاربران

پاسبانی کردن . نگهبانی کردن از جایی . نگاه کردن و مراقبت کردن


کلمات دیگر: