کلمه جو
صفحه اصلی

حمل کننده

فارسی به انگلیسی

carrier, transporter

جدول کلمات

حامل

پیشنهاد کاربران

بارکش


کلمات دیگر: