کلمه جو
صفحه اصلی

حارصه

فرهنگ فارسی

شکستگی سر که پوست سر را اندک شکافد

لغت نامه دهخدا

( حارصة ) حارصة. [ رِ ص َ ] ( ع ِا ) شجه ای که پوست سر را اندک شکافد. جراحت سر که پوست بشکافد. ( مهذب الاسماء ). شکستگی سر که تنها پوست کمی بشکافد. خستگی سر که پوست بشکافد. جراحتی که دراثر آن قسمتی از پوست سر یا صورت بریده شود. بازلة.متلاحمة. || الحارصة و هی التی تقشر الجلدو فیها [ ای دیتها ] بعیر، و هل هی الدامیة؟ قال الشیخ [ شیخ طوسی ] نعم. والروایة ضعیفة والاکثرون علی أن الدامیة غیرها و هی روایة منصوربن حازم عن ابی عبداﷲ ( ع ). ففی الدامیة اذاً بعیران ، و هی التی تأخذ فی اللحم یسیراً. و اما المتلاحمة فهی التی تأخذ فی اللحم کثیراً ولا یبلغ السمحاق ، و فیها ثلاثة أبعرة، و هل هی غیر الباضعة؟ فمن قال الدامیة غیر الحارصة فالباضعة والمتلاحمة واحدة، و من قال الدامیة والحارصةواحدة فالباضعة غیرالمتلاحمة... ( شرایع چ 1311 ص 343باب دیات ) ( دکری ج 2 ص 598 و 656 ). || ابری که باران آن زمین را بخراشد از سختی. ج ، حوارص.

حارصة. [ رِ ص َ ] (ع ِا) شجه ای که پوست سر را اندک شکافد. جراحت سر که پوست بشکافد. (مهذب الاسماء). شکستگی سر که تنها پوست کمی بشکافد. خستگی سر که پوست بشکافد. جراحتی که دراثر آن قسمتی از پوست سر یا صورت بریده شود. بازلة.متلاحمة. || الحارصة و هی التی تقشر الجلدو فیها [ ای دیتها ] بعیر، و هل هی الدامیة؟ قال الشیخ [ شیخ طوسی ] نعم . والروایة ضعیفة والاکثرون علی أن الدامیة غیرها و هی روایة منصوربن حازم عن ابی عبداﷲ (ع ). ففی الدامیة اذاً بعیران ، و هی التی تأخذ فی اللحم یسیراً. و اما المتلاحمة فهی التی تأخذ فی اللحم کثیراً ولا یبلغ السمحاق ، و فیها ثلاثة أبعرة، و هل هی غیر الباضعة؟ فمن قال الدامیة غیر الحارصة فالباضعة والمتلاحمة واحدة، و من قال الدامیة والحارصةواحدة فالباضعة غیرالمتلاحمة... (شرایع چ 1311 ص 343باب دیات ) (دکری ج 2 ص 598 و 656). || ابری که باران آن زمین را بخراشد از سختی . ج ، حوارص .


دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] حارصه یکی از مسایلی است که دربحث دیات و قصاص مطرح می شود.
حارصه به خراشیدگی پوست بدون جریان خون می گویند.در برخی کلمات، «خارصه» ضبط شده، لیکن بیشتر، آن را «حارصه» (بدون نقطه) ضبط کرده اند؛ چنان که در کتب لغت نیز همین گونه آمده است.حارصه، اوّلین مرحله از مراحل هشت گانه شجاج است و از آن در باب قصاص و دیات سخن گفته اند.
احکام حارصه
در حارصه، قصاص ثابت است. بنابر مشهور دیه حارصه در سر و صورت یک شتر است

[ویکی فقه] حارصه (فقه). حارصه یکی از مسایلی است که دربحث دیات و قصاص مطرح می شود.
حارصه به خراشیدگی پوست بدون جریان خون می گویند.در برخى کلمات، «خارصه» ضبط شده، لیکن بیشتر، آن را «حارصه» (بدون نقطه) ضبط کرده اند؛ چنان که در کتب لغت نیز همین گونه آمده است.حارصه، اوّلین مرحله از مراحل هشت گانه شجاج است و از آن در باب قصاص و دیات سخن گفته اند.
احکام حارصه
در حارصه، قصاص ثابت است.
جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۵۵.
۱. ↑ جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۵۵.
...


کلمات دیگر: