کلمه جو
صفحه اصلی

تریت

فرهنگ فارسی

ترید:نان خردکرده در آبگوشت نانی که در آبگوشت، یااشکنه وشیرویادوغ ومانند آن خردکرده باشند
( اسم ) ریزه کردن نان در دوغ شیر آب گوشت و مانند آن .

فرهنگ معین

(تَ یا تِ ) (اِ. ) = ترید: ریز کردن نان در دوغ ، شیر، آب گوشت و مانند آن .

لغت نامه دهخدا

تریت. [ ت َ / ت ُ ] ( اِ ) ریزه کردن نان باشد در میان دوغ و شیرو شربت و آبگوشت و مانند آن. ( برهان ) ( از فرهنگ جهانگیری ). نان ریزه شده در میان آبگوشت و شیر و دوغ و کشک و مانند آن جهت تناول کردن. ( ناظم الاطباء ). تریدو آن را اشکنه نیز گویند. ( از فرهنگ جهانگیری ) ( از فرهنگ رشیدی ) که بتازی ثرید گویند. ( فرهنگ رشیدی ) ( فرهنگ جهانگیری ). نان ریزه کردن در میان دوغ و شیر و شربت و آبگوشت و آنرا به پارسی اشکنه و به تازی تریدرا ثرید گویند. ( انجمن آرا ) ( آنندراج ) :
بس کن و این سر تنور بنه
تا که نانهات را تریت کنند.
مولوی ( از جهانگیری و انجمن آرا ).
روغنی کز پاچه جمع آورد پیر کله پز
کفچه کفچه بر تریت شیردان خواهم فشاند.
بسحاق اطعمه ( از جهانگیری و انجمن آرا ).
اگر چه مطبخیت انتظار مهمان داد
تو از تریت سردیگ عذر خواهی کن.
بسحاق اطعمه ( ایضاً ).
و رجوع به ترید و ثرید شود.

تریة. [ ت َ ری ی َ ] ( ع اِ ) از: «وری » ) آنچه حائض وقت اغتسال بیند اززردی اندک و خفی. ( منتهی الارب ). آنچه حائض ببیند بهنگام غسل کردن و آن چیزی است خفی و اندک و کمتر از زردی و تیرگی و اصل آن وریة است. ( از محیط المحیط ).

تریت . [ ت َ / ت ُ ] (اِ) ریزه کردن نان باشد در میان دوغ و شیرو شربت و آبگوشت و مانند آن . (برهان ) (از فرهنگ جهانگیری ). نان ریزه شده در میان آبگوشت و شیر و دوغ و کشک و مانند آن جهت تناول کردن . (ناظم الاطباء). تریدو آن را اشکنه نیز گویند. (از فرهنگ جهانگیری ) (از فرهنگ رشیدی ) که بتازی ثرید گویند. (فرهنگ رشیدی ) (فرهنگ جهانگیری ). نان ریزه کردن در میان دوغ و شیر و شربت و آبگوشت و آنرا به پارسی اشکنه و به تازی تریدرا ثرید گویند. (انجمن آرا) (آنندراج ) :
بس کن و این سر تنور بنه
تا که نانهات را تریت کنند.

مولوی (از جهانگیری و انجمن آرا).


روغنی کز پاچه جمع آورد پیر کله پز
کفچه کفچه بر تریت شیردان خواهم فشاند.

بسحاق اطعمه (از جهانگیری و انجمن آرا).


اگر چه مطبخیت انتظار مهمان داد
تو از تریت سردیگ عذر خواهی کن .

بسحاق اطعمه (ایضاً).


و رجوع به ترید و ثرید شود.

فرهنگ عمید

نانی که در آبگوشت، اشکنه، شیر، دوغ، و مانند آن خرد کرده باشند.

گویش مازنی

/terit/ عبوس، ترشرو

عبوس،ترشرو


پیشنهاد کاربران

تَریتیدَن =ریزریزیدن و خُرداندن چیزی.


کلمات دیگر: