کلمه جو
صفحه اصلی

فیلم ب

فرهنگ فارسی

فیلم‌هایی منطبق ‌بر نظام تولید استودیویی که برای کسب سود بیشتر با بودجۀ کم در زمانی کوتاه و با موضوعات عامه‌پسند تولید می‌شوند


فرهنگستان زبان و ادب

{B movie, B feature, B picture} [سینما و تلویزیون] فیلم هایی منطبق بر نظام تولید استودیویی که برای کسب سود بیشتر با بودجۀ کم در زمانی کوتاه و با موضوعات عامه پسند تولید می شوند


کلمات دیگر: