کلمه جو
صفحه اصلی

مطعم


مترادف مطعم : رستوران، غذاخوری، قهوه خانه، کافه

عربی به فارسی

رستوراني که مشتريها براي خودشان غذا ميبرند , قمقمه , فروشگاه يا رستوران , سربازخانه , رستوران , کافه


مترادف و متضاد

رستوران، غذاخوری، قهوهخانه، کافه


فرهنگ فارسی

جای غذاخوردن ، خوراک، خوردنی
( اسم ) محل غذا خوردن . ۲ - خوردنی غذا جمع : مطاعم .
به نیزه زدن یا محل طعن جمع مطاعن

فرهنگ معین

(مَ عَ ) [ ع . ] (اِ. ) ۱ - جای غذا خوردن . ۲ - خوراک ، طعام . ج . مطاعم .

لغت نامه دهخدا

مطعم. [ م َ ع َ ] ( ع مص ) خوردن. || ( اِ ) طعام ، خوراک. ج ، مطاعم. ( ناظم الاطباء ). آنچه که خورند. ( از اقرب الموارد ) :
سیری آز و نیاز خلق جهان را
در کف رادش نهاده مطعم و مشرب.
سوزنی ( دیوان چ شاه حسینی ص 18 ).
صوفئی از فقر چون در غم شود
عین فقرش دایه و مطعم شود.
مولوی.
|| سفره خانه. مهمانخانه. موضعالطعم. ( از اقرب الموارد ) ( از محیطالمحیط ).

مطعم. [ م ِ ع َ ] ( ع ص ) مرد نیک خورنده. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموارد ).

مطعم. [ م ُ ع َ ] ( ع ص ) بختور و مرزوق. ( منتهی الارب ). مرد بختور و مرزوق.( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ). مرزوق. ( اقرب الموارد ).

مطعم. [ م ُ ع ِ ] ( ع ص ) آن که میخوراند و آن که طعام میدهد. ( ناظم الاطباء ).

مطعم. [ م ُ طَع ْ ع ِ ] ( ع ص ) شیری که گرفته باشد در مشک شیرینی و خوشبویی را. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ). شیری که در مشک مزه و خوشبویی گرفته باشد. ( ناظم الاطباء ) ( از محیطالمحیط ) ( از اقرب الموارد ) . || شتر و ناقه با مغز استخوان و با پیه . ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموارد ) ( از محیطالمحیط ).

مطعم . [ م َ ع َ ] (ع مص ) خوردن . || (اِ) طعام ، خوراک . ج ، مطاعم . (ناظم الاطباء). آنچه که خورند. (از اقرب الموارد) :
سیری آز و نیاز خلق جهان را
در کف رادش نهاده مطعم و مشرب .

سوزنی (دیوان چ شاه حسینی ص 18).


صوفئی از فقر چون در غم شود
عین فقرش دایه و مطعم شود.

مولوی .


|| سفره خانه . مهمانخانه . موضعالطعم . (از اقرب الموارد) (از محیطالمحیط).

مطعم . [ م ِ ع َ ] (ع ص ) مرد نیک خورنده . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).


مطعم . [ م ُ طَع ْ ع ِ ] (ع ص ) شیری که گرفته باشد در مشک شیرینی و خوشبویی را. (منتهی الارب ) (آنندراج ). شیری که در مشک مزه و خوشبویی گرفته باشد. (ناظم الاطباء) (از محیطالمحیط) (از اقرب الموارد) . || شتر و ناقه با مغز استخوان و با پیه . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از محیطالمحیط).


مطعم . [ م ُ ع َ ] (ع ص ) بختور و مرزوق . (منتهی الارب ). مرد بختور و مرزوق .(آنندراج ) (ناظم الاطباء). مرزوق . (اقرب الموارد).


مطعم . [ م ُ ع ِ ] (ع ص ) آن که میخوراند و آن که طعام میدهد. (ناظم الاطباء).


فرهنگ عمید

۱. جای غذا خوردن.
۲. خوراک، خوردنی.


کلمات دیگر: