کلمه جو
صفحه اصلی

بلامقدمه


برابر پارسی : ناگهانی

فارسی به انگلیسی

abrupt, cold turkey, flat, free-form, hasty, spontaneous, unplanned, offhand

abrupt, cold turkey, flat, free-form, hasty, spontaneous, unplanned


فرهنگ فارسی

بدون مقدمه دقعه ناگهانی : (( پس از درود بلا مقدمه پرسید .. ) )
بدون مقدمه . یا دفعه . ناگهانی .

لغت نامه دهخدا

( بلامقدمة ) بلامقدمة. [ ب ِ م ُ ق َدْ دَ م َ ] ( ع ق مرکب ) ( از: ب + لا ( نفی ) + مقدمه ) بدون مقدمه. || دفعةً. ناگهانی. ( فرهنگ فارسی معین ).

بلامقدمة. [ ب ِ م ُ ق َدْ دَ م َ ] (ع ق مرکب ) (از: ب + لا (نفی ) + مقدمه ) بدون مقدمه . || دفعةً. ناگهانی . (فرهنگ فارسی معین ).کلمات دیگر: