کلمه جو
صفحه اصلی

اسیمه کردن

فارسی به انگلیسی

fluster, panic

فارسی به عربی

شوش

مترادف و متضاد

confuse (فعل)
دست پاچه کردن، گیج کردن، مغشوش کردن، سراسیمه کردن، ژولیده کردن، گیر انداختن، در جواب عاجز کردن، اشفته کردن، باهم اشتباه کردن، گرفتار کردن، اسیمه کردن


کلمات دیگر: