کلمه جو
صفحه اصلی

ناهمگون تصویری

فرهنگ فارسی

نوعی نقصان بینایی که در آن اندازه و شکل تصویر ایجادشده در شبکیۀ هریک از دو چشم با هم متفاوت است


فرهنگستان زبان و ادب

{aniseikonia} [پزشکی] نوعی نقصان بینایی که در آن اندازه و شکل تصویر ایجادشده در شبکیۀ هریک از دو چشم با هم متفاوت است


کلمات دیگر: