کلمه جو
صفحه اصلی

یواشکی

فارسی به انگلیسی

furtive, unawares, quietly, slowly, softly, hush - hush

slowly, softly, hush - hush


furtive, unawares, quietly


مترادف و متضاد

stealthy (صفت)
دزدکی، یواشکی، زیرجلکی

فرهنگ فارسی

به آرامی و آهستگی

فرهنگ معین

(یَ شَ ) [ تر - فا. ] (ق مر. ) به آرامی و آهستگی .

لغت نامه دهخدا

یواشکی. [ ی َ ش َ ] ( ق مرکب ) ( اصطلاح عامیانه )به آرامی و آهستگی. ( فرهنگ لغات عامیانه ). به نرمی. آهسته. نرم. ( یادداشت مؤلف ). و رجوع به یواش شود.

پیشنهاد کاربران

بی سر و صدا


عبارتی مشتق از کلمه ترکی "یاواش" که در فارسی به صورت یواش نیز استفاده میشود


کلمات دیگر: