کلمه جو
صفحه اصلی

هرگونه

فارسی به انگلیسی

all, whatever

all


فارسی به عربی

کل

مترادف و متضاد

all (صفت)
بسیار، همه، تمام، همه چیز، هر گونه

فرهنگ فارسی

(مبهم ) ۱- هرقسم هرنوع : (( هرگونه مطلب ومدعایی که داشتند بانجام مقرون گشت ... ) ) یا ازهرگونه .ازهرقسم : (( ازهرگونه نوازشی وتربیت که دربار. تو بظهور پیوندد عالمیان متعجب بمانند. ) ) یا به هرگونه.بهرقسم باهرنوع :بهرقسم (( و آنچه در آنموضع ماند بهرگونه قازورات وپلیدیها ملوث ومکدر ساختند. ) )

پیشنهاد کاربران

دربرگیرنده، تمام،

Any kind of

نمنم یا آوا

all manner of someone or something


کلمات دیگر: