کلمه جو
صفحه اصلی

پگوی

فرهنگ فارسی

بلغت زند و پازند موبد و حکیم و دانا را گویند

لغت نامه دهخدا

پگوی. [ پ َ ] ( ص ) بلغت زند و پازند مؤبد و حکیم و دانا را گویند. ( برهان قاطع ). فرزانه. دانا. دانشمند. حکیم.


کلمات دیگر: