کلمه جو
صفحه اصلی

باقی خوار

فرهنگ فارسی

مانده خوار خورنده مانده

لغت نامه دهخدا

باقی خوار. [ خوا / خا ] ( نف مرکب ) پس مانده خور. خورنده بازمانده :
قطب شیر وصید کردن کار او
باقیان این خلق باقی خوار او.
مولوی.
زانکه باقی خوار شیر ایشان بدند
شیر چون رنجور شد تنگ آمدند.
مولوی.


کلمات دیگر: