کلمه جو
صفحه اصلی

نفاق افکن

فارسی به انگلیسی

divisive

فارسی به عربی

معرقل

مترادف و متضاد

disruptive (صفت)
نفاق افکن، درهم گسیخته

factious (صفت)
نفاق افکن

فرهنگ فارسی

که میان دو کس جدائی افکند .

لغت نامه دهخدا

نفاق افکن. [ن ِ اَ ک َ ] ( نف مرکب ) که میان دو کس جدائی افکند.


کلمات دیگر: