کلمه جو
صفحه اصلی

برج پشتگان

فرهنگ فارسی

دهی است از دهستان زیر کوه باسثت بابوئی بخش گچساران شهرستان بهبهان .

لغت نامه دهخدا

برج پشتگان. [ ب ُ پ َ ] ( اِخ ) دهی است از دهستان زیرکوه باسثت بابوئی بخش گچساران شهرستان بهبهان. سکنه آن 202 تن است. ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6 ).


کلمات دیگر: